Diễn đàn được tạo bởi Lãng Tử Sáo, là chủ shop sáo trúc Lãng Tử.
Shop bán các loại tiêu sáo như: sáo ngang trúc nứa, sáo tàu, sáo mèo,
sáo bầu, dizi, tiêu bát khổng trúc tím nhiều khúc, tiêu việt, ...
Mua tiêu sáo ủng hộ admin nhé!


Chia sẽ cảm âm Cảm âm Bức Bình Phong – Trịnh Thăng Bình – Bản Chuẩn nhiều tone

Thảo luận trong 'Cảm âm beat sheet nhạc từ một số blog' bắt đầu bởi Lãng Tử Sầu, 12/1/21.

 1. Lãng Tử Sầu

  Lãng Tử Sầu

  Tham gia ngày:
  19/1/16
  Giới tính:
  Nam
  Cảm âm Bức Bình Phong – Một bản nhạc hot mới ra của Trịnh Thăng Bình. Bản cảm âm full kèm lời bài hát được dịch ra nhiều tone cao thấp.

  Cảm âm Bức Bình Phong thổi từ Đô 2.


  Chẳng biết bao lâu ta chưa hỏi thăm nhau như lúc trước
  Do2 do2 la la sol sol fa sol sol sol la la

  Bởi lẽ hai ta đã có mộng riêng cho nhau để bước
  Do2 do2 la la sol sol fa sol sol sol la la

  Giống như áng mây trời… với cơn gió không lời… lặng lẽ rời đi như chưa từng quen biết nhau
  Sib la sib la fa Sib la sib la fa Re fa sol la La sol la sib sol

  Khả dĩ hôm nay tam sinh tiền định cho đôi lữ khách
  Do2 do2 la la sol sol fa sol sol sol la la

  Thiên ý cho ta một đêm hữu duyên
  Re2 mi2 do2 do2 la do2 re2 do2

  Nhật lệ sương tàn đêm hương
  Do2 re2 fa2 Do2 re2 fa2

  Hai ta chia đôi đoạn đường.
  Sol2 sol2 sol2 sol2 fa2 fa2

  Yêu đương điều kiêng kỵ nhất là lừa dối nhau
  Re2 re2 do2 re2 fa2 la2 Re2 fa2 la2 sol2

  Xa nhau điều tuyệt kỵ nhất là quên mất nhau
  Do2 do2 la do2 mi2 sol2 La do2 sol2 fa2

  Đừng như nét bút kia trên mặt hồ
  Fa2 sol2 la2 do3 la2 la2 sol2 sol2

  Vẽ để rồi tan mau
  Do3 la2 sol2 la2 la2

  Ta ôm đoạn hồi ức đấy dệt thành nỗi đau
  Re2 re2 do2 re2 fa2 la2 Re2 fa2 la2 sol2

  Người cam lòng tìm bằng hữu để trốn tránh nỗi sầu
  Do2 do2 la do2 mi2 sol2 Sol2 sol2 la2 sol2 fa2

  Tịch nhiên không ai nói gì
  Fa2 sol2 la2 do3 re3 fa2

  Cứ lẳng lặng bước đi…
  Do3 do3 fa2 sol2 fa2

  Đoạn dạo:
  Tâm hoa đã héo khô trông mong chờ người
  La2 sol2 la2 do3 la2 sol2 fa2 do2 re2
  Dạ nguyệt cũng đã phai mờ
  Sol2 la2-sol2 la2 do3 la2 sol2-fa2
  Mộng trung cũng đã luyến lưu nay nhiều năm
  La2 sol2 la2 do3 la2 sol2 fa2 do2 re2
  Vẫn chưa một câu hỏi thăm
  La2 sol2 fa2 sol2 la2 sol2
  Trực lai trực khứ như thiếu bức bình phong
  La2 sol2 la2 do3 la2 sol2 fa2 do2 re2
  Bi như một khúc nguyệt cầm
  Sol2 la2-sol2 la2 do3 la2 sol2-fa2
  Khiến cho hồn lãng nhân nay càng đau lòng
  La2 sol2 la2 do3 la2 sol2 fa2 sol2 fa2

  Lời 2 thổi như lời 1.

  Cho ta nghìn ly để say thì ta vẫn chưa biết chắc
  Nhưng sao giờ đây, lại say vì uống nhầm một ánh mắt
  Rối hết tâm can ưu tư vì nàng
  Cứ trách móc sao ta lại quá ngổn ngang

  Khả dĩ hôm nay tam sinh tiền định cho đôi lữ khách
  Lưu thuỷ vô tình lạc hoa hữu ý
  Hạ nhật sang… loạn tâm can
  Tương tư ta trao về nàng

  Yêu đương điều kiêng kỵ nhất là lừa dối nhau
  Xa nhau điều tuyệt kỵ nhất là quên mất nhau
  Đừng như nét bút kia trên mặt hồ
  Vẽ để rồi tan mau
  Ta ôm đoạn hồi ức đấy dệt thành nỗi đau
  Người cam lòng tìm bằng hữu để trốn tránh nỗi sầu
  Tịch nhiên không ai nói gì
  Cứ lẳng lặng bước đi…

  Yêu đương điều kiêng kỵ nhất là lừa dối nhau
  Xa nhau điều tuyệt kỵ nhất là quên mất nhau
  Đừng như nét bút kia trên mặt hồ
  Vẽ để rồi tan mau
  Ta ôm đoạn hồi ức đấy dệt thành nỗi đau
  Tơ vương tựa uyên ương đấy thật không như ý
  Mộng ước nay không thành trách sao duyên mình còn mong manh

  Cảm âm Bức Bình Phong – Trịnh Thăng Bình tone thấp thổi từ sol


  CHẲNG BIẾT BAo LÂU TA CHƯA HỎI THĂM NHAU NHƯ LÚC TRƯỚC
  Sol Sol Mi Mi Re Re Do Re Re Re Mi Mi

  BỞI LẼ HAi TA ĐÃ CÓ MỘNG RiênG CHO NHAU ĐỂ BƯỚC
  Sol Sol Mi Mi Re Re Do Re Re Re Mi Mi

  GIỐNG NHƯ ÁNG MÂY TRỜI… VỚI CƠN GIÓ KHÔnG LỜI… LẶNG LẼ RỜI Đi NHƯ CHƯA TỪNG QUEn BIẾT NHAU
  Fa Mi Fa Mi Do Fa Mi Fa Mi Do Re Do Re Mi Mi Re Mi Fa Re

  KHẢ DĨ HÔm NaY TAm SinH TIỀN ĐỊNH CHO Đôi LỮ KHÁCH
  Sol Sol Mi Mi Re Re Do Re Re Re Mi Mi

  THIên Ý CHO TA MỘT Đêm HỮU DUYÊn
  La Si Sol Sol Mi Sol La Sol

  NHẬT LỆ SƯƠNG TÀN Đêm HƯƠNG
  Sol La Do2 Sol La Do2

  HAi TA CHIa Đôi DoẠN ĐƯỜNG.
  Re2 Re2 Re2 Re2 Do2 Do2

  YÊU ĐƯƠNG ĐiỀU KIênG KỴ NHẤT LÀ LỪA DỐI NHAU
  La La Sol La Do2 Mi2 La Do2 Mi2 Re2

  XA NHAU ĐiỀU TUYỆT KỴ NHẤT LÀ QUÊn MẤT NHAU
  Sol Sol Mi Sol Si Re2 Mi Sol Re2 Do2

  ĐỪNG NHƯ NÉT BÚT KIa TRên MẶT HỒ
  Do2 Re2 Mi2 Sol2 Mi2 Mi2 Re2 Re2

  VẼ ĐỂ RỒI TAn MaU
  Sol2 Mi2 Re2 Mi2 Mi2

  TA Ôm DoẠN HỒI ỨC ĐẤY DỆT THÀNH NỖI ĐaU
  La La Sol La Do2 Mi2 La Do2 Mi2 Re2

  NGƯỜI CAm LÒNG TÌM BẰNG HỮU ĐỂ TRỐN TRÁNH NỖI SẦU
  Sol Sol Mi Sol Si Re2 Re2 Re2 Mi2 Re2 Do2

  TỊCH NHIên KHÔnG Ai NÓI GÌ
  Do2 Re2 Mi2 Sol2 La2 Do2

  CỨ LẲNG LẶNG BƯỚC Đi…
  Sol2 Sol2 Do2 Re2 Do2

  DoẠN DẠO:
  TÂM HOa ĐÃ HÉO KHÔ TRônG MonG CHỜ NGƯỜI
  Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Mi2 Re2 Do2 Sol La
  DẠ NGUYỆT CŨNG ĐÃ PHAi MỜ
  Re2 Mi2-Re2 Mi2 Sol2 Mi2 Re2-Do2
  MỘNG TRUNG CŨNG ĐÃ LUYẾN LƯU NaY NHIỀU NĂM
  Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Mi2 Re2 Do2 Sol La
  VẪN CHƯA MỘT CÂU HỎI THĂM
  Mi2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Re2
  TRỰC Lai TRỰC KHỨ NHƯ THIẾU BỨC BÌNH PHOnG
  Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Mi2 Re2 Do2 Sol La
  BI NHƯ MỘT KHÚC NGUYỆT CẦM
  Re2 Mi2-Re2 Mi2 Sol2 Mi2 Re2-Do2
  KHIẾN CHO HỒN LÃNG NHÂN NaY CÀNG ĐaU LÒNG
  Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Mi2 Re2 Do2 Re2 Do2

  Bản cảm âm sáo trúc Bức Bình Phong – Trịnh Thăng Bình thổi từ Re2 – tone cao.


  Bản này có thăng giáng, phải dùng nốt fa2, dùng cho một số Pro muốn lên tone

  CHẲNG BIẾT BAo LÂU TA CHƯA HỎI THĂM NHAU NHƯ LÚC TRƯỚC
  Re2 Re2 Si Si La La Sol La La La Si Si

  BỞI LẼ HAi TA ĐÃ CÓ MỘNG RiênG CHO NHAU ĐỂ BƯỚC
  Re2 Re2 Si Si La La Sol La La La Si Si

  GIỐNG NHƯ ÁNG MÂY TRỜI… VỚI CƠN GIÓ KHÔnG LỜI… LẶNG LẼ RỜI Đi NHƯ CHƯA TỪNG QUEn BIẾT NHAU
  Do2 Si Do2 Si Sol Do2 Si Do2 Si Sol Mi Sol La Si Si La Si Do2 La

  KHẢ DĨ HÔm NaY TAm SinH TIỀN ĐỊNH CHO Đôi LỮ KHÁCH
  Re2 Re2 Si Si La La Sol La La La Si Si

  THIên Ý CHO TA MỘT Đêm HỮU DUYÊn
  Mi2 Fa#2 Re2 Re2 Si Re2 Mi2 Re2

  NHẬT LỆ SƯƠNG TÀN Đêm HƯƠNG
  Re2 Mi2 Sol2 Re2 Mi2 Sol2

  HAi TA CHIa Đôi ReẠN ĐƯỜNG.
  La2 La2 La2 La2 Sol2 Sol2

  YÊU ĐƯƠNG ĐiỀU KIênG KỴ NHẤT LÀ LỪA DỐI NHAU
  Mi2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Si2 Mi2 Sol2 Si2 La2

  XA NHAU ĐiỀU TUYỆT KỴ NHẤT LÀ QUÊn MẤT NHAU
  Re2 Re2 Si Re2 Fa#2 La2 Si Re2 La2 Sol2

  ĐỪNG NHƯ NÉT BÚT KIa TRên MẶT HỒ
  Sol2 La2 Si2 Re3 Si2 Si2 La2 La2

  VẼ ĐỂ RỒI TAn MaU
  Re3 Si2 La2 Si2 Si2

  TA Ôm ReẠN HỒI ỨC ĐẤY DỆT THÀNH NỖI ĐaU
  Mi2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Si2 Mi2 Sol2 Si2 La2

  NGƯỜI CAm LÒNG TÌM BẰNG HỮU ĐỂ TRỐN TRÁNH NỖI SẦU
  Re2 Re2 Si Re2 Fa#2 La2 La2 La2 Si2 La2 Sol2

  TỊCH NHIên KHÔnG Ai NÓI GÌ
  Sol2 La2 Si2 Re3 Mi3 Sol2

  CỨ LẲNG LẶNG BƯỚC Đi…
  Re3 Re3 Sol2 La2 Sol2

  ĐoẠN DẠO:
  TÂM HOa ĐÃ HÉO KHÔ TRônG MonG CHỜ NGƯỜI
  Si2 La2 Si2 Re3 Si2 La2 Sol2 Re2 Mi2
  DẠ NGUYỆT CŨNG ĐÃ PHAi MỜ
  La2 Si2-La2 Si2 Re3 Si2 La2-Sol2
  MỘNG TRUNG CŨNG ĐÃ LUYẾN LƯU NaY NHIỀU NĂM
  Si2 La2 Si2 Re3 Si2 La2 Sol2 Re2 Mi2
  VẪN CHƯA MỘT CÂU HỎI THĂM
  Si2 La2 Sol2 La2 Si2 La2
  TRỰC Lai TRỰC KHỨ NHƯ THIẾU BỨC BÌNH PHOnG
  Si2 La2 Si2 Re3 Si2 La2 Sol2 Re2 Mi2
  BI NHƯ MỘT KHÚC NGUYỆT CẦM
  La2 Si2-La2 Si2 Re3 Si2 La2-Sol2
  KHIẾN CHO HỒN LÃNG NHÂN NaY CÀNG ĐaU LÒNG
  Si2 La2 Si2 Re3 Si2 La2 Sol2 La2 Sol2

  Mua sáo ủng hộ Ad tại SAOTRUCLANGTU.COM hoặc click link đính kèm sau Địa chỉ mua sáo trúc

  Bài viết Cảm âm Bức Bình Phong – Trịnh Thăng Bình – Bản Chuẩn nhiều tone từ nguồn HOCTHOISAO.NET
   

Chia sẻ trang này